CENS - Statystyka

wykres_cens2

ZESTAWIENIE SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH
W LATACH 1994 - 2016

A. DLA PROKURATORÓW:

Lp. TEMATYKA rok liczba
seminariów

liczba
uczestników

REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU WYPADKÓW DROGOWYCH
1. “Problematyka prawna i techbniczna
wypadków drogowych”
1994
1995
1997
1998
2003
6
5
1
2
1
246
269
59
107
54
2. Rekonstrukcja przebiegu wypadku
drogowego
2008 2 116
ogółem 17 851
PSYCHOLOGIA SĄDOWA
1. “Wybrane zagadnienia ekspertyzy
psychologicznej”
1994 1 6
2. “Ekspertyza psychologiczna dla potrzeb
procesu karnego”
1994
1995
1996
1998
1
2
1
1
39
78
37
33
3. “Typowanie sprawców zabójstw - teoria
i praktyka”
1998
1999
1
1
38
39
4. “Psychologia śledcza” 1999
2000
2002
2003
2004
2007
2
1
1
2
1
4
78
40
35
100
60
223
5. “Dziecko jako ofiara przestępstwa” 2005
2007
1
1
58
60
ogółem 21 924
TOKSYKOLOGIA SĄDOWA
1. “Wprowadzenie do toksykologii ogólnej
i sądowej”
1994 1 9
2. “Ekspertyza toksykologiczna
w procesie karnym”
1995
1996
1998
1
1
1
41
38
39
3. “Alkohol oraz środki podobnie
działające do alkoholu - problemy
analityczne i orzecznicze”
2005 1 36
ogółem 5 163
KRYMINALISTYKA, GENETYKA SĄDOWA,
ANALIZA MOWY I NAGRAŃ, INFORMATYKA SĄDOWA
1. “Gwałtowny zgon. Zabójstwo,
samobójstwo czy nieszczęśliwy
wypadek”
1995
1996
1997
1998
1999
1
2
2
3
1
51
114
111
155
59
2. “Współczesnej metody identyfikacji
człowieka”
1999
2000
2001
2004
2
2
1
2
109
109
43
111
3. “Ślady i ich badanie - możliwości oraz
ograniczenia nauk sądowych”
1999
2000
1
2
53
114
4. “Ekspertyza dokumentów oraz
elektronicznych nośników informacji”
2000
2001
2004
2005
1
1
2
1
38
25
72
41
5. “Kryminalistyczna rekonstrukcja
przebiegu zdarzenia”
2000
2002
2003
2007
2009
1
1
2
2
1
58
48
94
156
57
6. Ślady biologiczne i ich znaczenie
w dobie badań genetycznych
2004
2005
2006
2
2
1
78
89
46
7. “Miejsce zdarzenia i jego rola we
współczesnych naukach sądowych”
2005
2006
1
1
41
42
8. “Dowody i miejsce zdarzenia” 2006
2007
2008
3
1
2
233
79
112
9. “Współczesne metody badawcze nauk
sądowych - wybrane zagadnienia”
(w ramach projektu NATFOSE
finansowanego ze środków programu
Tempus-Phare)
2000 1 79
ogółem 45 2417
ŁĄCZNIE w latach 1994 - 2009 88 4355

B. DLA SĘDZIÓW:

Lp. TEMATYKA rok liczba
seminariów

liczba
uczestników

PSYCHOLOGIA SĄDOWA
1. “Ekspertyza psychologiczna
w sprawach dotyczących dziecka
i rodziny”
1996
1997
1998
1998
2000
1
1
2
2
3
34
45
39
53
62
2. “Nieletni sprawcy czynów
zabronionych”
2004
2005
2
2
46
72
3. “Patologia rodziny” 2004 2 37
ogółem 15 388
REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU WYPADKÓW DROGOWYCH
1. “Problematyka wypadków drogowych
w postępowaniu sądowym”
1996
1997
1998
2000
2004
2005
2006
1
1
1
1
1
3
1
53
41
31
51
36
179
65
ogółem 9 456
KRYMINALISTYKA
1. “Dowód naukowy w postępowaniu
sądowym”
1999
2000
2004
1
1
1
26
29
27
2. “Ekspertyza sądowa w sprawach
spadkowych”
2005
2006
2
2
75
83
ogółem 7 240
TOKSYKOLOGIA SĄDOWA
1. “Alkohol oraz środki podobnie
działające do alkoholu - problemy
analityczne i orzecznicze”
2005
2006
2
1
80
49
ogółem 3 129
GENETYKA SĄDOWA
1. “Identyfikacje człowieka w dobie
badań genetycznych”
2006 2 85
2. “Ekspertyza genetyczna - ocena
wartości i interpretacja wyników”
2006 1 39
ogółem 3 124
ŁĄCZNIE w latach 1994 - 2009 37 1337

C. DLA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW:

Lp. TEMATYKA rok liczba
seminariów

liczba
uczestników


1. Evidence in Criminal Proceedings.
Progress in Forensic Science. Role and importance of examination of Crime Scene.
(seminarium dla sędziów i prokuratorów z krajów Grupy Wyszehradzkiej)
2010 1 Prokuratorzy:
14
Sędziowie:
15
ogółem 1 29
Rok 2010 1 29

D. DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW Z OZSS (dawniej RODK):

Lp. TEMATYKA rok liczba
seminariów

liczba
uczestników

1. “Ekspertyza psychologiczna
w sprawach dotyczących rodziny”
2000
2001
2003
2
2
1
52
51
44
ogółem 5 147
2. “Ekspertyza psychologiczna
w sprawach dotyczących przemocy
w rodzinie”
2004 2 57
ogółem 2 57
3. “Nieletni sprawcy przestępstw -
przyczyny i przejawy agresji”
2000 2 95
ogółem 2 95
4. “Przestępstwa kazirodztwa - rola
i zadania biegłego psychologa”
2001
2003
2
1
36
50
ogółem 3 86
5. “Przemoc i agresja - uwarunkowania,
mechanizmy, przeciwdziałanie”
2003 1 31
ogółem 1 31
6. “Przesłuchanie poznawcze - teoria
i praktyka”
2004 1 39
ogółem 1 39
7. “Techniki projekcyjne w ekspertyzie
sądowej”
2004 2 79
ogółem 2 79
8. “Ocena warunków środowiskowych
w opiniowaniu psychologiczno -
pedagogicznym”
2004 2 69
ogółem 2 69
9. “Ekspertyza psychologiczna
w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”
2005 1 37
ogółem 1 37
10. “Nieprzystosowanie społeczne
nieletnich sprawców przestępstw.
Diagnoza i wskazówki
resocjalizacyjne”
2006 2 64
ogółem 2 64
11. “Wykorzystanie testu Roschacha
w ekspertyzie psychologicznej -
warsztaty”
2006 1 18
ogółem 1 18
12. “Diagnoza predyspozycji opiekuńczo -
wychowawczych osób ubiegających się
o wykonywanie władzy rodzicielskiej”
2008 1 49
ogółem 1 49
13. “Metodologiczne i praktyczne aspekty
diagnozowania nieprzystosowania
społecznego nieletnich”
2008 1 51
ogółem 1 51
14. “Test Roschacha - Podstawy procedury
badawczej i wykorzystania w
psychologicznej ekspertyzie sądowej”
2008 1 19
ogółem 1 19
15. “Ocena kompetencji wychowawczych
rodziców w sytuacji konfliktu
o uregulowanie kontaktów z dziećmi.
2011
2012
1
1
50
55
ogółem 2 105
16. “Ocena kompetencji wychowawczych
rodziców walczących o powierzenie
opieki nad dzieckiem”
2013
2014
1
1
54
53
17. “Opinia biegłego psychologa
w procesie cywilnym”
2013
2016
1
1
20
26
ogółem 4 153
18. “Kryteria oceny dowodu z opinii
psychologicznej w sprawach
rodzinnych i opiekuńczych”
2015
2016
2
1
84
44
19. “Psychologiczna ocena zeznań
świadków”
2015 1 24
20. “Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 2016 1 25
ogółem 5 177
ŁĄCZNIE w latach 2000 - 2016 34 1286

E. DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH:

Lp. TEMATYKA rok liczba
seminariów

liczba
uczestników

1. “Sądowa ekspertyza psychologiczna” 2011 1 40
ogółem 1 40
2. “Psychologiczna ekspertyza sądowa. 2012 1 26
3. “Psychologiczna ekspertyza sądowa
dotycząca nieletnich sprawców
czynów karalnych”
2012 1 46
ogółem 2 72
4. “Nieletni sprawcy czynów zabronionych” 2013 1 22
ogółem 1 22
ŁĄCZNIE w latach 2011 - 2013 4 134

WSPÓŁPRACA Z KRAJOWĄ SZKOŁĄ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

A. SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW

Lp. TEMATYKA rok

liczba
uczestników

1.

1. Medyczno-sądowe i kryminalistyczne aspekty uzyskiwania i dowodowego wykorzystania śladów biologicznych

I. Biologia sądowa

II. Genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej

III. Toksykologia sądowa

IV. Dowód ze śladu biologicznego w postępowaniu karnym

2. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach katastrof i zdarzeń o charakterze terrorystycznym”

3. Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

4. Zagadnienia związane z wypadkami komunikacyjnymi

2012 300
2.

1. Medyczno-sądowe i kryminalistyczne aspekty uzyskiwania i dowodowego wykorzystania śladów biologicznych

I. Biologia sądowa

II . Toksykologia sądowa

2. Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

3. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach katastrof i zdarzeń o charakterze terrorystycznym

4. Organizacja miejsca zdarzenia, zabezpieczanie dowodów, ujawnianie śladów i ich zabezpieczanie na miejscu zdarzenia

2013 490
3.

1. Medyczno-sądowe i kryminalistyczne aspekty uzyskiwania i dowodowego wykorzystania śladów biologicznych

III. Genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej

IV. Dowód ze śladu biologicznego w postępowaniu karnym

2. Szkolenie dla prokuratorów jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu szczecińskiego, zorganizowane przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie

3. Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

2014 580
4.

1. Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach krarnych w postępowaniu pierwszoinstacyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

2015 100
5.

1. Szkolenie dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach karnych oraz prokuratorów i asesorów prokuratury:

I. Toksykologia sądowa, Blok II

2. Szkolenie dla sędziów orzekających w wydziałach karnych oraz prokuratorów i asesorów prokuratury:

I. Genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej,
Blok III

II. Dowód ze śladu biologicznego w postępowaniu karnym, Blok IV

III. Problematyka zwalczania przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet, przestępstw przeciwko wolności seksualnej

3. Szkolenie dla sędziów orzekających w wydziałach karnych oraz prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów:

I. Problematyka wypadków i katastrof drogowych

4. Szkolenie dla sędziów i asesorów orzekających w sprawach karnych po objęciu pierwszego stanowiska:

I. Metodyka pracy sędziego orzekającego w sprawach karnych w postępowaniu I instancyjnym na etapie postępowania rozpoznawczego

5. Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów, sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach karnych oraz ich asystentów:

I.Pedofilia i pornografia dziecięca, metodyka prowadzenia postępowań, w tym metodyka przesłuchań w trybie art. 185a k.p.k., powoływanie biegłych

2016 840
Łącznie w latach 2012-2016 2310
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies