Pracownia Trucizn Nieorganicznych

W Pracowni zatrudnione są 3 osoby z wykształceniem chemicznym, w tym dwoje biegłych posiadających stopień doktora.
Pracownia wykonuje badania materiałów biologicznych i niebiologicznych na obecność trucizn nieorganicznych, głównie związków metali, w tym metali ciężkich, związków niemetali oraz substancji żrących.

Zakres wykonywanych ekspertyz:

 • badanie materiału biologicznego pobranego podczas sekcji zwłok lub od osób żyjących w przypadkach podejrzenia zatrucia,
 • badanie żywności w  przypadku podejrzenia jej skażenia,
 • identyfikację nieznanych substancji nieorganicznych.

Opinia zawiera sprawozdanie z przeprowadzonej analizy jakościowej i ilościowej otrzymanego materiału oraz opracowanie i interpretację uzyskanych wyników.

Badania naukowe:

W Pracowni prowadzone są badania z dziedziny:

 • adaptacji i wdrażania do praktyki eksperckiej nowych metod analitycznych oraz opracowania procedur analitycznych do badania materiału biologicznego na zawartość śladowych ilości metali (Hg, As, Pb, Cd, Pt, Cr, Ni, Ba i Tl),
 • ustalania poziomów referencyjnych wymienionych metali oraz ich stężeń spotykanych w przypadkach zatruć w różnych materiałach biologicznych.

Wyposażenie Pracowni:

 • spektrometr do absorpcji atomowej z techniką elektrotermicznej atomizacji (ETAAS) i generacji wodorków (HGAAS);
 • spektrometr do absorpcji atomowej z techniką płomieniową;
 • równoczesny spektrometr emisyjny;
 • mineralizator mikrofalowy.

Prace naukowe

 1. Lech T., Sadlik J. K., Contribution to the data on copper concentration in blood and urine in patients with Wilson`s disease and in normal subjects, Biological Trace Elements Research 2007, 118, 1, 16–20.
 2. Lech T., Hydzik P., Kosowski B., Significance of copper determination in late onset of Wilson`s disease, Clinical Toxicology 2007, 45, 6, 688–694.
 3. Sadlik J. K., A chemico-toxicological expert report concerning metallic mercury, Problems of Forensic Sciences 2007, LXX, 236−244.
 4. Sadlik J. K., Zaucha M., ICP-OES in analysis of inorganic poisons in biological materials, Problems of Forensic Sciences 2008, 76, 412–419.
 5. Lech T., Lachowicz T., Application of ICP-OES to multielement analysis of biological material in inorganic forensic toxicology, Problems of Forensic Sciences 2009, 77, 33–47.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies