Pracownia Analiz Toksykologicznych

Informacja ogólna

W Pracowni zatrudnionych jest 19 osób: 15 chemików, 2 analityków medycznych, biolog i inżynier ochrony środowiska. Pięciu pracowników posiada stopień naukowy doktora, dwóch doktora habilitowanego. Dziewięć osób jest biegłymi, w tym dwie osoby posiadają specjalizację z toksykologii, a trzy z laboratoryjnej toksykologii sądowej, przy czym dwie z nich dodatkowo z laboratoryjnej toksykologii medycznej. Pięciu pracowników jest diagnostami laboratoryjnymi.

Kierownik

dr Wojciech Lechowicz

Pracownia wykonuje badania materiału biologicznego (płynów ustrojowych, wycinków narządów wewnętrznych, włosów) i nie biologicznego w celu wykazania lub wykluczenia obecności oraz oznaczenia takich grup substancji, jak:

 • środki odurzające i substancje psychotropowe;
 • substancje działające podobnie do alkoholu;
 • składniki aktywne preparatów farmakologicznych;
 • środki ochrony roślin;
 • lotne związki organiczne;
 • innych trucizn organicznych pochodzenia roślinnego i syntetycznego;
 • toksycznych metali i niemetali;
 • anionów;
 • substancji żrących, drażniących i duszących.

Zakres wykonywanych ekspertyz zależy od pytań zawartych w postanowieniach organów procesowych. Wyniki są interpretowane z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia.

Niektóre badania istotne z punku widzenia opiniowania wchodzą w zakres akredytacji Nr AB 1567 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Proces poszerzania akredytacji o nowe metody stał się jednym z kierunków rozwoju Pracowni.

Pracownia uczestniczy w międzynarodowych testach kompetencji organizowanych przez: Niemieckie Towarzystwo Toksykologii i Chemii Sądowej (GTFCh) oraz Institute and Out-Patient Clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine of the University Erlangen-Nuremberg program - The German External Quality Assessment Scheme (G-EQUAS).

Badania materiału biologicznego w Pracowni Analiz Toksykologicznych. (pdf)

Działalność naukowa:

Badania naukowe prowadzone w Pracowni są związane z działalnością opiniodawczą, a ich podstawowym celem jest rozwiązywanie pojawiających się w ekspertyzach nowych problemów.

Największym realizowanym projektem badawczym realizowanym w Pracowni był 4-letni unijny projekt DRUID. Jednym z jego celów było oszacowanie liczby kierowców, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, będąc pod wpływem alkoholu i/lub środków podobnie działających do alkoholu. Projekt został wyróżniony przez ICADTS nagrodą Widmarka.

W Pracowni prowadzone są także badania z dziedziny adaptacji i wdrażania do praktyki eksperckiej nowych metod analitycznych oraz opracowania procedur analitycznych do badania materiału biologicznego na zawartość śladowych ilości metali (Hg, As, Pb, Cd, Pt, Cr, Ni, Ba i Tl) oraz ustalania poziomów referencyjnych wymienionych metali oraz ich stężeń spotykanych w przypadkach zatruć w różnych materiałach biologicznych.

Działalność szkoleniowa:

Eksperci w ramach kursów doskonalących i specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych prowadzą szkolenia z zakresu analityki toksykologicznej dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i prawników.

Pracownia w ramach Zakładu Toksykologii Sądowej od ponad trzydziestu lat jest współorganizatorem corocznej Konferencji Toksykologów Sądowych.

Wyposażenie:

Pracownia wyposażona jest w następujący sprzęt analityczny:

 • 4 mikroskopy optyczne;
 • 96-dołkowy czytnik spektrofotometryczny do metody ELISA;
 • 3 chromatografy cieczowe z detektorami diodowymi;
 • 1 chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym;
 • 3 chromatografy gazowe z detektorami mas;
 • 4 chromatografy cieczowe z detektorami mas;
 • urządzenie do wzbogacania analitów;
 • metabolizer elektrochemiczny;
 • chromatograf cieczowy z detektorem LT-ELSD;
 • spektrometr emisji atomowej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES);
 • 2 spektrometry absorpcji atomowej – z techniką płomieniowo-jonizacyjną oraz techniką wodorków i zimnych par rtęci;
 • spektrometr absorpcji atomowej z rozkładem termicznym i amalgamacją do bezpośredniej analizy na zawartość rtęci (TDA AAS);
 • spektrofotometr UV-VIS;
 • mineralizator mikrofalowy.

Wybrane publikacje:

  Adamowicz P., Gieroń J., Gil D., Lechowicz W., Skulska A., Tokarczyk B.,
  The effects of synthetic cannabinoid UR-144 on the human body – A review of 39 cases.
  Forensic Science International, 273, 2017, e18-e21

  Kała M., Lech T.,
  Ekspertyza Toksykologiczna (tytuły podrozdziałów: Trucizny nieorganiczne, Badania materiału ze zwłok ekshumowanych, Analiza żywności w sprawach sądowych), [w:], Ekspertyza Sądowa, Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, 3 wydanie, Warszawa 2017, 139–197

  Lech T., Sadlik J. K.,
  Cadmium concentration in human autopsy tissues.
  Biol. Trace Elem. Res. 2017, 179, 2, 172–177.

  Adamowicz P., Gieroń J., Gil D., Lechowicz W., Skulska A., Tokarczyk B.,
  3-methylmethcathinone (3-MMC) - Interpretation of blood concentrations based on analysis of 95 cases.
  Journal of Analytical Toxicology, 40, 4, 2016, 272-276

  Adamowicz P., Gieroń J., Gil D., Lechowicz W., Skulska A., Tokarczyk B.,
  The prevalence of new psychoactive substances in biological material - a three-year review of casework in Poland.
  Drug Testing and Analysis, 8, 1, 2016, 63-70

  Florczak E., Tokarczyk B., Warchoł-Celińska E., Szwench-Pietrasz E., Prejbisz A., Gosk M., Kabat M., Narkiewicz K., Januszewicz A., Kała M.,
  Assessment of adherence to treatment in patients with resistant hypertension using toxicological serum analysis. A subgroup evaluation of the RESIST-POL study.
  Pol Arch Med Wewn., 2015;125(1-2):65-72

  Lech T., Lechowicz W.,
  Foreign substances in food in forensic.
  Problems of Forensic Sciences, 2015, 208-218

  Lechowicz W.,
  Toxicological analysis of biological material originating from the body of general Władysław Sikorski for organic poisons.
  Arch Med Sadowej Kryminol. 2009 Jan-Mar;59(1):33-40

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies