Działalność opiniodawcza IES w 2007 roku

W 2007 roku zarejestrowano wpływ 5501 spraw. Załatwiono w tym okresie 5439 spraw, z tego 3045 skierowanych przez policję, 2004 przez prokuratury, 371 przez sądy, 5 przez placówki służby zdrowia oraz 14 spraw przesłanych przez innych zleceniodawców (m.in. żandarmerię wojskową, straż graniczną). Łącznie wykonano analizy i opracowano opinie w 5180 sprawach, a 259 sprawy załatwiono korespondencyjnie bez wydawania opinii. Największy udział w wykonaniu ekspertyz i wydaniu opinii w 2007 roku miał Zakład Toksykologii Sądowej (80% wszystkich załatwionych spraw w Instytucie), a następnie Pracownia Genetyki Sądowej oraz Zakład Kryminalistyki. Zauważyć należy, że znacznie w stosunku do lat ubiegłych, w tym również do roku 2006, wzrosła liczba dowodów kierowanych do badań w Instytucie. Tendencja ta szczególnie zauważalna była w Pracowni Genetyki Sądowej.

Wykonanie spraw w 2007 roku

Wykonanie spraw w 2007 roku

Porównanie wpływu i wykonania ekspertyz w latach 2003 - 2007
2003 2004 2005 2006 2007
Wpływ spraw do IES: 4249 4782 5006 5598 5501
w tym: Policja 2035 2376 2721 3126 3048
Prokuratura 1700 1865 1797 2009 2003
Sąd 475 493 467 410 432
Służba zdrowia 18 14 11 13 5
Inne 20 34 10 40 13
Wykonanie spraw w IES: 4125 4608 4695 5710 5439
w tym: Policja 1947 2292 2477 3261 3045
Prokuratura 1708 1798 1740 1997 2004
Sąd 429 470 457 402 371
Służba zdrowia 16 15 11 13 5
Inne 25 33 10 37 14

Zestawienie wpływu i wykonania spraw w latach 2003 - 2007

Wpływ Wykonanie
eks2007_2 eks2007_3

Pracownicy Instytutu brali udział w 165 rozprawach sądowych oraz 32 razy uczestniczyli w oględzinach i eksperymentach rzeczoznawczych.
W 2007 r. w Instytucie zatrudnionych było 56 biegłych różnych specjalności, w tym 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies