Nabór do Instytutu: 8/2016/TA

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko TECHNIKA ANALITYKA

w Pracowni Badania Alkoholu i Narkotyków

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.100 zł brutto miesięcznie

Nr referencyjny: 8/2016/TA

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

- obsługa aparatury naukowo-badawczej, w tym chromatografów gazowych i cieczowych z detektorami spektrofotometrycznymi i masowymi oraz spektrofotometrów w podczerwieni,

- praca laboratoryjna, w tym przyjmowanie dowodów oraz przygotowanie próbek do analiz powyższymi metodami analitycznymi (m.in. ważenie, przeprowadzanie ekstrakcji materiałów biologicznych) oraz sporządzanie roztworów wzorcowych i mieszanin chemicznych,

-   praca nad doskonaleniem systemu zapewniania jakości,

-   praca administracyjna w zakresie aktywności Pracowni.

Wymagania:

-  wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia lub pokrewne),

-  preferowane doświadczenie w pracy w laboratorium sądowym lub kryminalistycznym,

- zdolności manualne pozwalające na przygotowanie próbek w sposób zapewniający poprawność wyników, w tym umiejętność obsługi wag laboratoryjnych oraz automatycznych pipet tłokowych,

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę aparatury naukowo-badawczej oraz korzystanie z literatury naukowej,

-  znajomość problematyki badania substancji pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych, środków zastępczych, leków oraz trucizn,

- znajomość normy ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Wymagane dokumenty:

-  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji,

-  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu lub przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 28 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Informacja o wyniku rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies