Nabór do Instytutu: 7/2017/FK

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko SPECJALISTY DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH

w Dziale Finansowo-Księgowym

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Miejsce pracy: Kraków

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 – 3.200 zł brutto miesięcznie*

(w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)

Nr referencyjny: 7/2017/FK

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

- gromadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej w celu naliczenia wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych,

- prowadzenie rozliczeń z ZUS (Płatnik) oraz z Urzędem Skarbowym,

- przygotowywanie przelewów,

- przygotowywanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych,

- przygotowywanie deklaracji PIT,

- prowadzenie rozliczeń z PFRON-em

Wymagania:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem płac,

- preferowane doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,

- staranność, rzetelność, dociekliwość, umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji w celu samokształcenia

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość pracy w prestiżowej Instytucji,

- fundusz socjalny (karnety do teatru i kina, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport)

Wymagane dokumenty:

- CV i własnoręcznie podpisany list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,

- kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o następującej treści:

…………………., dnia ……………..

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZATRUDNIENIE
W INSTYTUCIE EKSPERTYZ SĄDOWYCH

- Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.

- Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.

- Oświadczam, że nie byłam skazana / nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty
ds. księgowo-płacowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.).

czytelny podpis

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać za pośrednictwem platformy pracuj.pl (przycisk APLIKUJ) lub złożyć w Sekretariacie Instytutu / przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 24 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

* oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%–20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach
określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies