Nabór do Instytutu: 7/2016/KP

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko TECHNIKA

w Pracowni Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.200 zł brutto miesięcznie

Nr referencyjny: 7/2016/KP

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

- prowadzenie badań identyfikacyjnych rękopisów,

- weryfikacja autentyczności dokumentów,

- wykonywanie ekspertyz pismoznawczych i przygotowywanie opinii,

- udział w projektach badawczych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie,

- umiejętność analitycznego myślenia, konstruowania  jasnych, uporządkowanych pisemnych wypowiedzi, logicznych wniosków oraz ich argumentacji,

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji,

- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.)

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu lub przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 11 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji

Informacje o wyniku rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies