Nabór do Instytutu: 6/2017/KM

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko TECHNIKA CHEMIKA

w Pracowni Badania Mikrośladów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.200 zł brutto miesięcznie*

Nr referencyjny: 6/2017/KM

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

-   przygotowywanie materiału do badań,

-   badania wstępne (testy chemiczne, badania mikroskopowe) różnych materiałów

-   badania instrumentalne -techniki spektrometryczne (po przeszkoleniu)

Wymagania:

-    wykształcenie średnie (ukończone technikum chemiczne lub studium medyczne)

-    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę aparatury naukowo-badawczej

-    komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-    bardzo dobra organizacja czasu pracy

Wymagane dokumenty:

-  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,

-  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw   publicznych,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu lub przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 12 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

* oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat w wysokości 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10%-15% wynagrodzenia zasadniczego)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji
Informacja o wyniku rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies