Nabór do Instytutu: 4/2017/LZJ

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko INFORMATYKA

w Sekcji Logistyki i Zapewniania Jakości

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.800 - 3.500 zł brutto miesięcznie *
(w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)

Nr referencyjny: 4/2017/LZJ

Do obowiązków pracownika należeć będzie:

-   instalacja/konfiguracja/administracja oprogramowania,

-  instalacja/konfiguracja sprzętu komputerowego,

-  przeprowadzanie napraw i konserwacji oraz kontakt ze specjalistycznym serwisem,

-  administracja lokalną siecią komputerową,

-  administracja serwerami i usługami sieciowymi (Active Directory, DNS, DHCP, MAIL),

-  rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych w Instytucie - dbanie o sprzęt: komputery, drukarki oraz inny sprzęt informatyczno-elektroniczny, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem,

-   szkolenie użytkowników w zakresie wykorzystania sprzętu i oprogramowania,

-   opieka nad konferencjami/sympozjami, konkursami - zestawianie i testowanie sprzętu.

Wymagania:

-  wykształcenie średnie lub wyższe (informatyczne),

-  znajomość administrowania systemami VMware vSphere w środowisku produkcyjnym,

-  znajomość administracji systemami Linux w środowisku produkcyjnym,

-  znajomość administracji systemami serwerowymi Windows (2003-2012R2) w środowisku produkcyjnym,

-  znajomość systemów bazodanowych (MS SQL Server),

-  znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami firmowymi,

-  znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji,

-  znajomość języka angielskiego (umiejętność czytania dokumentacji technicznej),

-  bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego i peryferyjnego,

-  dobra znajomość systemów klienckich z rodziny Windows (XP÷10),

-  samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

-  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji,

-  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu lub przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 10 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

* oprócz wynagrodzenia zasadniczego w Instytucie wypłacane są również: dodatek za wysługę lat oraz premia w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie premiowania pracowników Instytutu (10-15% wynagrodzenia zasadniczego)

Informacja o wyniku rekrutacji
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies