Nabór do Instytutu: 3/2017/OIN

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko REFERENTA DS. INFORMACJI NAUKOWEJ
i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

w Sekcji Organizacji i Informacji Naukowej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.200 - 3.000 zł brutto miesięcznie
(w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)

Nr referencyjny: 3/2017/OIN

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

-      redakcja wydawnicza książek oraz publikacji naukowych przesyłanych do czasopism wydawanych przez Instytut,

-      wyszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania badań oraz pomoc komórkom działalności podstawowej Instytutu w składaniu wniosków,

-      aktualizacja strony internetowej Instytutu,

-   nawiązywanie kontaktów oraz korespondencja z instytucjami zagranicznymi zajmującymi się badaniami w zakresie nauk sądowych.

Wymagania:

-      wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek - filologia polska),

-     doświadczenie w pracy redakcyjnej w czasopiśmie będzie dodatkowym atutem,

-      bardzo dobra znajomość edytorów tekstów, znajomość zasad korespondencji oraz nowych mediów,

-      bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

-      komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, samodzielność, sumienność.

Wymagane dokumenty:

-  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego naboru,

-  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw   publicznych,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135
z późń. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu lub przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 31 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji

Informacja o wyniku rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies