Nabór do Instytutu 3/2013/TA

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko TECHNIKA ANALITYKA

w Pracowni Analiz Toksykologicznych

Wymiar zatrudnienia: 1 et.

Nr referencyjny: 3/2013/TA

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

- przygotowanie próbek do analiz metodami chromatograficznymi (m.in. ważenie, przeprowadzanie ekstrakcji materiałów biologicznych takich jak krew, mocz, wycinki narządów wewnętrznych, sporządzanie roztworów wzorcowych, buforów)

- obsługa aparatury naukowo-badawczej, w tym chromatografów gazowych i cieczowych z detektorami spektrofotometrycznymi i masowymi

- praca administracyjna w zakresie aktywności Pracowni

Wymagania:

- wykształcenie min. średnie chemiczne

- doświadczenie w pracy w laboratorium toksykologicznym lub kryminalistycznym

- znajomość problematyki metod badania materiału biologicznego pod kątem obecności trucizn, leków, środków odurzających i substancji psychotropowych

- zdolności manualne pozwalające na przygotowanie próbek w sposób zapewniający poprawność
wyników

- bierna znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę aparatury naukowo-
badawczej

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji

- CV

­- kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie

­- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późń. zm.”

Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przesłana wybranym kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 25 lipca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies