Nabór do Instytutu: 2/2017/I

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO

w Pracowni Informatyki Sądowej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.100 - 4.500 zł brutto miesięcznie
(w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)

Nr referencyjny: 2/2017/I

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

-   prowadzenie badań nad zawartością cyfrowych nośników informacji,

-  prowadzenie badań naukowych,

-  opracowywanie nowych metod analizy,

-  tworzenie nowych programów narzędziowych,

-  opracowywanie ekspertyz z zakresu informatyki sądowej,
-  administrowanie podległymi urządzeniami.

Wymagania:

-    wykształcenie wyższe (informatyka lub kierunki techniczne),

-   znajomość jednego lub kilku z wymienionych języków programowania (np. Perl, Python, PHP, C, C++, Java, itp.),

-  znajomość jednego lub kilku z wymienionych systemów operacyjnych (np. Windows, Linux/Unix, Mac OSX, Android, iOS itp.),

-  znajomość zagadnień sieciowych (np. TCP/IP, WiFi),

-  znajomość zagadnień sieci teleinformatycznych (np. GSM, UMTS, LTE),

-  znajomość budowy komputerów, podzespołów komputerowych, urządzeń mobilnych, itp.),

-  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (w mowie i piśmie) oraz
korzystanie z dokumentacji technicznej,

-  umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres,
umiejętność pracy w zespole, motywacja do ciągłego kształcenia,

-  doświadczenie zawodowe będzie rozpatrywane jako dodatkowy atut.

Wymagane dokumenty:

-  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji,

-  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135
z późń. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu lub przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 3 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji

Informacja o wyniku rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies