Nabór do Instytutu: 1/2017/F

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

poszukuje

kandydata na stanowisko SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO

w Pracowni Analizy Mowy i Nagrań

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.100 - 4.500 zł brutto miesięcznie
(w zależności od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy)

Nr referencyjny: 1/2017/F

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

-      prowadzanie badań autentyczności analogowych i cyfrowych nagrań dźwiękowych,

-      wykonywanie korekcji nagrań, mającej w szczególności na celu poprawę zrozumiałości utrwalonych wypowiedzi,

-      spisywanie treści nagrań niskiej jakości, identyfikacja sygnałów i odgłosów oraz identyfikacja wypowiedzi poszczególnych mówców w obrębie nagrania (praca w znacznej mierze
w słuchawkach),

-      wykonywanie ekspertyz fonoskopijnych i przygotowywanie opinii,

-     opracowywanie nowych narzędzi do analizy sygnałów i danych multimedialnych,

-     udział w pracach naukowo-badawczych.

Wymagania:

-      ukończone studia drugiego stopnia na kierunku technicznym (telekomunikacja, inżynieria akustyczna, informatyka lub ściśle pokrewne),

-      praca magisterska przygotowana z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów; preferowane prace dotyczące mowy,

-      wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu przetwarzania sygnałów oraz analizy informatycznej plików multimedialnych,

-      znajomość programowania, w tym w środowisku MATLAB (ewentualnie w środowisku OCTAVE),

-   umiejętność wykonywania korekcji nagrań dźwiękowych z zastosowaniem filtracji i redukcji różnego rodzaju zakłóceń przy użyciu oprogramowań edycyjnych,

-      doświadczenie w obsłudze analogowych i cyfrowych urządzeń do rejestracji dźwięku,

-     znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie oraz korzystanie  z artykułów naukowych i dokumentacji technicznej,

-      motywacja do rozwoju naukowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

-      umiejętność prowadzenia uporządkowanej analizy, pisemnego konstruowania logicznych wniosków oraz ich argumentacji,

-      odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres oraz umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

-     prawidłowy słuch.

Wymagane dokumenty:

-  CV i list motywacyjny z podaniem numeru referencyjnego rekrutacji,

-  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2135
z późń. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu lub przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

ul. Westerplatte 9

31-033 Kraków

do dnia 28 lutego 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy.

Kwalifikacje oraz wiedza kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną zweryfikowane w trakcie testów merytorycznych oraz rozmowy.

Szczegółowe wyniki uzyskane w procesie rekrutacji przez poszczególnych kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu po zakończeniu naboru.

Instytut nie odsyła złożonych dokumentów. Oferty kandydatów, którym nie zostanie zaproponowana praca w Instytucie, zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji

Informacja o wyniku rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies