prof. dr Jan Markiewicz

Prof. dr Jan Markiewicz

Prof. dr Jan Markiewicz

Profesor Jan Markiewicz urodził się 27 listopada 1919 roku w Krakowie. Tu uczęszczał do gimnazjum i zdał maturę w 1938 roku. W czasie okupacji niemieckiej, w latach 1941-1943, ukończył Szkołę Chemii Technicznej, a następnie podjął studia chemiczne na Tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je po wojnie, w roku 1947, uzyskując dyplom magistra filozofii z zakresu chemii.

Pracę zawodową rozpoczął już w 1943 roku w laboratorium Gazowni Miejskiej w Krakowie. W 1946 roku, jeszcze w okresie studiów, pełnił obowiązki młodszego asystenta w Zakładzie Chemii Lekarskiej UJ, a jednocześnie w tym samym roku podjął pracę w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Zakładzie Toksykologii.

Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymał w roku 1963. W 1964 roku został powołany na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, a następnie docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych otrzymał w 1983 roku.

Jego dorobek naukowy, ściśle związany z problematyką nauk sądowych, obejmuje ponad 200 opublikowanych prac, w tym podręczniki, skrypty i książki liczą 12 pozycji. Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, między innymi: The International Association of Forensic Toxicologists, The International Academy of Legal Medicine and Social Medicine, The International Society for Fluoride Research. Od 1958 roku stale współpracował z Komisją Nauk Medycznych Krakowskiego Oddziału PAN (w latach 1984-1986 był jej wiceprzewodniczącym).

W latach 1956-1965 Profesor Markiewicz sprawował funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych, a od roku 1966 - dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych. Z dniem 28 grudnia 1991 roku przeszedł na emeryturę, utrzymał jednak kontakt z Instytutem - zatrudniony na stanowisku profesora.

W okresie kierowania Instytutem rozwinął Profesor nowe dziedziny działalności, które nie były wcześniej reprezentowane w Instytucie, a mianowicie utworzył Zakład Psychologii Sądowej oraz Zakład Badania Wypadków Drogowych. Z inicjatywy Profesora reaktywowano również Pracownię Badania Pisma i Technicznej Ekspertyzy Dokumentów.

Profesor Markiewicz, szanowany, ceniony i lubiany przełożony był wychowawcą wielu pracowników Instytutu, którzy pod Jego kierunkiem zdobywali kwalifikacje biegłych i czynili postępy w pracy naukowej. Był On promotorem lub recenzentem szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych. W uznaniu swych zasług został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies